นำเข้าข้อมูลระบบ Import New System

By nimitr, 6 November, 2017

นำเข้าข้อมูลระบบ Import New System หรือ การ update รายงานใหม่

วิธี update รายงาน, ข้อมูลใหม่

1. Download ไฟล์ที่แนบมาใส่ Desktop

2. Unzip (Extract) ไฟล์ข้อ.1 ใส่ใน Desktop จะได้ไฟล์ PayUsr.mdb (หรือไฟล์ PaySys.mdb)

3. เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลระบบ

- คลิกปุ่ม เลือกไฟล์

- หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ที่ได้จากข้อ 2. > แล้วคลิก Open

- คลิกปุ่ม นำเข้า OK

4. เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล > ปรับปรุง

5. ลองไปออกรายงาน ดูครับ