1.sea 2.noon 3.snow

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ Nimitr Tax Certificate

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ

การใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ

ช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการ

สร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง สามารถนำข้อมูลที่ใช้ใน

โปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์ม เพื่อให้พนักงานสามารถนำไป

ยื่นพร้อมแบบ ภ.ง.ด.91

ซองเงินเดือน Nimitr Payslip

payslip boxNimitr Payslip

 

การใช้แบบฟอร์ม ใบรับเงินเดือน NIMITR PaySlip สำเร็จรูป

มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ ช่วยให้การบริหารงานบุคคล

เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการสร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer