การลงทะเบียน (สำหรับลูกค้าทดลองใช้)

By nimitr, 15 November, 2017

เมื่อท่านได้ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ลองเปิดใช้งานโปรแกรมเงินเดือน NimitrPayroll2017 ครั้งแรกจะขึ้นหน้าจอ แบบลงทะเบียน ดังรูป

Image removed.

ให้ท่านขอรับรหัสสินค้าจากระบบอัตโนมัติ คลิก ขอรับรหัสสินค้า
Image removed.
กรอกแบบขอรับรหัสสินค้า

ข้อควรระวัง
ในการ อ่าน/ป้อน รหัสต่าง ๆ ตัวอักษร O (โอ) กับเลข 0 (เลขศูนย์) จะคล้าย ๆ กัน
ให้สังเกตตัว อักษร "โอ" จะมีขนาดอ้วนกว่า "เลขศูนย์" ครับ

เสร็จแล้วระบบจะส่งรหัสสินค้าไปให้ทาง email ตามที่ระบุในแบบฯ

Image removed.

นำรหัสสินค้าที่ได้ป้อนในช่อง "รหัสสินค้า" คลิก OK

Image removed.

คลิก OK

Image removed.

ใส่ user:  support
password:  support
คลิก Login

จะเข้ามาที่หน้าจอหลัก (main)

หน้าจอหลัก Main

หมายเหตุ 
- สำหรับชุดทดลองใช้นี้จะยังไม่สามารถเพิ่มพนักงานได้ ขอให้ท่านใช้ข้อมูล บริษัท ตัวอย่าง ในการแก้ไข ป้อนข้อมูลเงินได้ เงินหัก, คำนวณ, และออกรายงาน