ภาษา

By nimitr, 15 November, 2017

1. การเปลี่ยนภาษา (เมนู) เป็นภาษาอังกฤษ
คลิกเมนู ตั้งค่า > ภาษา > English

เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษ
เมนูจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ดังรูป

เมนูภาษาอังกฤษ

2. การเปลี่ยนกลับเป็นเมนู ภาษาไทย
คลิก Setting > Language > ไทย

เมนูภาษาไทย
เสร็จแล้วต้องปิด และเปิดโปรแกรมใหม่

ให้ปิด และเปิดโปรแกรมใหม่

o คลิก OK

o ปิด และเปิดโปรแกรมเงินเดือน Nimitr ขึ้นมาใหม่
เมนูจะกลับเป็นภาษาไทย

เมนูภาษาไทย