ประวัติพนักงาน

By nimitr, 3 January, 2018

ประวัติพนักงาน

การป้อนข้อมูลพนักงาน, เงินได้, เงินหัก ให้เข้าไปที่ เมนู ข้อมูล > พนักงาน

เมนู ข้อมูล พนักงาน

หรือคลิกที่ปุ่ม ประวัติพนักงาน ที่แถบ Shortcut ได้เลย

shortcut ประวัติพนักงาน

คลิก  ปุ่มเพิ่ม  เพื่อเพิ่ม ประวัติพนักงาน

คลิกเพิ่ม พนักงาน

ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ช่องที่พื้นหลังสีชมพู คือ ช่องที่จะต้องป้อนข้อมูล ปล่อยเป็นช่องว่างไม่ได้ ได้แก่
1. รหัสพนักงาน (จะเป็น id เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดของพนักงานคนนี้ หลังจากบันทึก แล้วจะไม่สามารถแก้ไข รหัสพนักงานได้)
2. ป้อน ชื่อ และนามสกุล พนักงานในช่องเดียวกัน
3. คลิกปุ่มลูกศรขวามือ เพื่อเลือกประเภทพนักงาน
4. เสร็จแล้วคลิก  ปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล

ป้อนข้อมูล

รายละเอียดอื่นๆ สามารถมาแก้ไข ป้อนเพิ่มเติมทีหลังได้
โดยคลิก  ปุ่มแก้ไข  เพื่อแก้ไขข้อมูล

การป้อนข้อมูล
5. กรณีเป็นกล่องข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความ ได้ตามต้องการ
6. กรณีเป็นกล่องรายการให้เลือก จะมีปุ่มลูกศรด้านขวามือ ให้คลิกปุ่มลูกศร และคลิกเลือกรายการที่ต้องการ

การป้อนข้อมูล Text or Combo Box

ค่าลดหย่อน

คลิกแท็ป ค่าลดหย่อน
7. คลิกถูก เข้ากองทุนประกันสังคม กรณีต้องการคำนวณหักประกันสังคม
8. คลิกถูก เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และใส่อัตราร้อยละ กรณีต้องการคำนวณหักเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. คลิกถูก บริษัทจ่ายภาษีให้ กรณีบริษัทออกภาษีให้พนักงาน
10. ใส่จำนวนบุตร ที่ได้ลดหย่อน แยกช่อง บุตรที่ศึกษาฯ และไม่ได้ศึกษา(ศึกษาต่างประเทศ)
11. ป้อนจำนวนเงิน ค่าลดหย่อน ตามรายการและจำนวนที่มีสิทธิ์ได้ลดหย่อน

ค่าลดหย่อน

เงินสะสม

คลิกแท็ป เงินสะสม กรณีที่มีการเริ่มใช้งานโปรแกรมเงินเดือน Nimitr ระหว่างปี จำเป็นจะต้องป้อนจำนวนเงินสะสม ที่ได้รับ หรือหักไปแล้วรวมเงินถึงงวดสุดท้าย ไม่รวมงวดปัจจุบัน 

ตัวอย่างเช่น เริ่มใช้โปรแกรมเงินเดือน งวดที่ 5 (พ.ค.)
S0601 รายได้สะสมปีนี้  ให้นำยอดเงินได้ที่ยื่น ภงด1 ตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวด 4 บวกรวมกันมาใส่ในช่องนี้
(กรณีพนักงานที่เริ่มทำงานงวดนี้ และมีรายได้จากที่ทำงานเก่า ให้ใส่ในช่อง S0602 รายได้สะสมจากที่ทำงานเก่า แทน)

สำหรับรายการอื่นให้นำยอดสะสม แต่ละรายการมาใส่เช่นเดียวกัน

เงินสะสม

การป้อนเงินเดือน, อัตราค่าจ้างฯ

คลิกแท็ป รายการรับ/หัก คงที่
กรณีพนักงานรายเดือนให้ป้อนเงินเดือนในช่อง S0101 เงินเดือน Salary
พนักงานรายวัน ที่ได้รับค่าจ้างเป็นอัตราต่อวัน ให้ป้อนในช่อง S0723 ค่าจ้างรายวัน
และป้อนจำนวนวันทำงานในแท็ป รายการรับ/หัก ไม่คงที่ ช่อง S0717 วัน ทำงาน

ป้อนเงินเดือน

สำหรับรายการที่ได้รับ/หัก ไม่เท่ากันทุกเดือน จะอยู่ในแท็ป รายการรับ/หัก ไม่คงที่ เช่น โบนัส, โอที, คอมมิชชั่น, หักขาด, ลา, มาสาย เป็นต้น

รายการรับหัก ไม่คงที่

เมื่อทำการป้อนข้อมูลเสร็จ 1 คน ให้คลิกปุ่ม  ปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล และทำการเพิ่ม หรือแก่้ไขคนต่อๆ ไปจนเสร็จ

เสร็จแล้วไป คำนวณเงินเดือน และภาษี