แบบฟอร์ม update ล่าสุด

By nimitr, 8 January, 2018

1. download แบบฟอร์ม ล่าสุด คลิกด้านล่าง

Image removed.

จะได้ไฟล์  form-2018.zip

2. Extract (Unzip) ไฟล์ form-2018.zip ไปเก็บไว้ที่ Desktop
จะได้ 1 โฟลเดอร์ คือ Form

3. copy โฟลเดอร์ Form ที่ได้จากข้อ 2. ไปทับในโฟลเดอร์ Form ของบริษัทที่ต้องการ
ดูที่เก็บข้อมูลของท่าน ได้จากหน้า Login เข้าโปรแกรมเงินเดือน ดังรูป

Image removed.

จากรูปนำไปวางทับใน
d:\NimitrPayroll2017\Sample

4. ลองออกรายงานที่ต้องการใช้แบบฟอร์มฯ ดูครับ