ออกแบบรายงาน-ชนิดข้อมูล DataTypeEnum

Submitted by nimitr on Tue, 12/24/2019 - 22:01
ฟิล์ดในตาราง ชนิดข้อมูล บอกชนิดของข้อมูล(DataTypeEnum) ที่เก็บในฟิล์ดแต่ละฟิล์ดเป็นหมายเลข ตัวอย่าง เช่น
2 adSmallInt
3 adInteger
5 adDouble
6 adCurrency
7 adDate (ข้อมูลในรูปแบบวันที่)
11 adBoolean
17 adUnsignedTinyInt
200 adVarChar (ข้อมูลสายอักขระปกติ)
201 adLongVarChar
202 adVarWChar
203 adLongVarWChar (ข้อมูลตัวเลขทศนิยม)