33. ออกรายงานแล้ว error (...The Microsoft Jet database engine does not recognize [DataCalc3].[U0502]...)

Submitted by nimitr on Mon, 11/06/2017 - 21:16

33. ออกรายงานแล้ว error (...The Microsoft Jet database engine does not recognize [DataCalc3].[U0502]

report-error-datacalc3-01 รูปที่ 33-1

สาเหตุ
เกิดจากรายงานดังกล่าวต้องการใช้ข้อมูล [DataCalc3].[U0502]
เพื่อมาแสดงในรายงาน แต่ในฐานข้อมูลของท่านอาจจะไม่มีการคำนวณ
รายการรับหัก รหัส [U0502]

การแก้ไข
ให้ไปเพิ่มข้อมูล รายการรับหักรหัส [U0502] ที่รายงานต้องการใช้
1. เข้าไปที่เมนู คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด

select 51a07  รูปที่ 33-2

- คลิกเลือก 51a07 เพิ่มฟิล์ดเสริมผลคำนวณงวดปัจจุบัน [Data Calc]
- คลิก ยืนยันการทำงาน OK

ใส่ U0502   รูปที่ 33-3

ใส่รหัสตามที่ใน error แจ้งไว้ (ดูรูปที่ 33-1)
- ช่องแรกใส่ U
- ช่องที่2 ใส่ 05
- ช่องที่3 ใส่ 02

- เสร็จแล้วคลิก ตกลง OK

รูปที่ 33-4   รูปที่ 33-4

- คลิก OK
- ลองกลับไป ออกรายงาน ดูใหม่