ปิดเดือน Month End

By nimitr, 3 January, 2018

ปิดเดือน  Month End

ถ้าปิดงวดบัญชี แล้ว แต่ไม่ได้ปิดเดือน (กรณีจ่ายเงินเดือนๆ ละ 1 ครั้ง, หรืองวดที่ปิดเป็นงวดสุดท้ายของเดือน) แต่ได้ป้อนข้อมูลงวดใหม่ และไปสั่งคำนวณเงินเดือน โปรแกรมฯ จะแจ้งเตือนว่า
"...ยังไม่ได้ปิดบัญชี-สิ้นเดือน..." และไม่ยอมคำนวณเงินเดือนให้

คำนวณไม่สำเร็จ ยังไม่ปิดเดือน

ให้ไปทำการปิดเดือน โดย

คลิกเมนู ปิดบัญชี > ปิดเดือน 

เมนูปิดเดือน

หน้าจอ ปิดเดือน จะแจ้งข้อความบอก "พนักงานประเภท ที่จะปิดในเดือนนี้"
คลิก ปิดสิ้นเดือน

หน้าจอ ปิดเดือน

เมื่อปิดเดือน เสร็จแล้วจะมีข้อความแจ้ง

ปิดเดือน เสร็จแล้ว

คลิก OK

คลิก ออก

จากนั้นสามารถไปทำเงินเดือนงวดใหม่ต่อไป

หมายเหตุ
ถ้างวดใหม่เป็นงวด 1 ของปีใหม่ จะต้องไปทำการปิดสิ้นปี ก่อน

ปิดสิ้นปี