ปิดสิ้นปี Year End

By nimitr, 3 January, 2018

ปิดสิ้นปี Year End

หลังจากปิดงวดบัญชี, ปิดเดือน แล้ว ถ้างวดต่อไปเป็นงวดที่ 1 ของปีใหม่ ผู้ใช้จะต้องทำการปิดสิ้นปี อีก 1 อย่างก่อนที่จะเริ่มทำเงินเดือนของงวดใหม่ โดย

1. ไป สร้างงวดบัญชี สำหรับปีใหม่ก่อน

2. เสร็จแล้วจึงเข้าไปที่เมนู ปิดบัญชี > ปิดสิ้นปี

เมนูปิดสิ้นปี

หน้าจอ ปิดสิ้นปี จะบอก "พนักงานประเภท ที่จะปิดในปีนี้ " คือ
พนักงานประเภท S
ถ้าถูกต้อง (มีพนักงานประเภทเดียว) คลิก ปิดสิ้นปี 

หน้าจอ ปิดสิ้นปี

เสร็จแล้วจะมีหน้าจอบอก "ปิดสิ้นปีเสร็จแล้ว..."

ปิดสิ้นปีเสร็จแล้ว

คลิก OK

คลิก ออก

เมื่อปิดสิ้นปีแล้วก็ให้ไปออกรายงานที่จะต้องส่งประจำปี ได้แก่
- รายงาน ภงด.1ก.
- หนังสือรับรองการหักภาษี
- ภงด.91
- กองทุนทดแทน กท.20  เป็นต้น

หลังจากนั้นก็พร้อมที่จะป้อนข้อมูลของปีใหม่แล้วครับ

สวัสดีปีใหม่ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะครับ